Hallmaker skal levere produksjonsbygg for havbruksnæringen i Oslo

Hallmaker er valgt som totalentreprenør for nytt stålbygg i Stålfjæra 27 i Oslo. Bygget skal ha produksjonslokaler i første og andre etasje, samt kontorarealer, garderober, kantine og tekniske rom
i tredje etasje.

Oppstart på byggeplassen er i oktober.

Hallmaker leverer stålbygg til Stavangerregionen Havn igjen

Hallmaker oppfører nok et stålbygg for Stavangerregionen Havn IKS, i Risavika i Sola Kommune.
Leveransen består av betongarbeider og oppføring av råbygget.

-Nå går det slag i slag utover høsten, sier prosjektleder for Hallmaker AS Geir Borge. – Betongarbeidene har blitt meget bra utført av Skaarland & Vasvik, og hele 568m3 betong og 130 tonn med armering medgikk til topplaten.

Nå starter arbeidet med råbygget, der Hallmaker sin søsterbedrift Plamek står for monteringen.

Energiløsninger i nye stålbygg

Hvilken energiløsning bør man velge i nye stålbygg? I denne artikkelen kan du lese våre tips til energieffektive varme- og kjøleløsninger i nybygg.

Tilknytningsplikt

Hvis du skal oppføre et nytt stålbygg vil vårt første råd være å ta kontakt med kommunen for å finne ut hva som finnes av retningslinjer for din tomt. Det kan for eksempel hende at du har tilknytningsplikt til fjernvarme.

Plan- og bygningsloven sier følgende om tilknytningsplikt for fjernvarme:

«Hvis et byggverk skal oppføres innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme, og tilknytningsplikt for tiltaket er bestemt i plan, skal byggverket knyttes til fjernvarmeanlegget.

Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning.»

Energikrav fra byggteknisk forskrift (TEK17)

Selv om det ikke finnes fjernvarmeanlegg du må forholde deg til, må du like fullt ta hensyn til energikravene i TEK17:

  • Bygninger med over 1000 m² oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystemer og det skal tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.
  • Energifleksible systemer må dekke minimum 60 prosent av normert netto varmebehov
  • Rør, utstyr og kanaler som er knyttet til bygningens varmesystem skal isoleres. Kravet omfatter bygningens varme- og distribusjonssystem, inkludert tappevannssystem.

Finnes det varmeløsninger som er mer energifleksible enn varmepumper?

Der bygget ditt skal stå er det trolig en rekke energikilder som kan utnyttes, for eksempel kan bergvarme og energibrønner være aktuelt. Installerer du varmepumpe kan du benytte den til både oppvarming og kjøling, og du har mulighet til å velge mellom forskjellige energikilder.

Bruk av energi fra sol

Fokus på alternative energikilder er økende også innen næringsbygg, og vi ser stadig oftere stålbygg som er utstyrt med solvarmeanlegg. Og hvem vil vel ikke ha en gratis ekstra varmekilde?

Sola er en sikker energikilde – og den er i utgangspunktet tilgjengelig overalt. Så hvorfor blir ikke denne energiformen som er den reneste og billigste, brukt av flere? Kanskje er mer informasjon det som skal til.

Solceller og solfangere

Det er to forskjellige teknologier som benyttes, solceller og solfangere.

Solceller omdanner energien i solstråler til strøm. Et solcellepanel er satt sammen av flere solceller, og flere paneler som er koblet sammen utgjør et solcelleanlegg. Solceller kan benyttes direkte på bygg, eller i separat park. Som eier kan du selge strøm til strømleverandøren i perioder hvor det produseres mer elektrisitet enn bygget trenger. I Norge kalles slike solstrømprodusenter plusskunder. Plusskundene kjøper strøm de tidene man har behov for dette. Det er derfor ikke nødvendig med batteri for lagring i et solcelleanlegg tilkoblet nettet.

Via solfangere blir energien fra solstrålene omdannet til varme, og virkningsgraden er over tre ganger større enn for solceller. Hvis det er behov for å varme opp mye vann i bygget ditt, som for eksempel vaskehall, kan dette være en god løsning. Det sirkulerer et varmebærende medium gjennom solfangeren, og dette varmemediet er vanligvis vann eller en blanding av vann og glykol (for at vannet ikke skal fryse). Varmemediet sirkulerer fra solfangeren via et rørsystem og inn til et varmelager der varmen avgis, gjerne via en varmeveksler. Varmelageret er oftest en isolert tank / beholder fylt med vann,  en såkalt akkumulatortank.

Varmen fra akkumulatortanken avgis videre til byggets varmesystem, enten som oppvarmet forbruksvann, som varme til radiatorer eller gulvvarme, eller som en kombinasjon av disse.

Å installere et solvarmeanlegg er ikke nødvendigvis så dyrt og omfattende lengre, og med de stadig høyere strømprisene kan tilbakebetalingstiden nå være vesentlig redusert.

Solenergi i Norge

Solinnstrålingen i Norge varierer mye gjennom året. Den høyeste innstrålingen opplever vi fra mai til juli, og lavest innstråling i desember og januar. Ved å optimalisere helningsvinkelen til et solcelle- eller solfangeranlegg kan solenergien gi et betydelig bidrag i månedene fra mars til oktober. Og for solceller er det faktisk en fordel med det kalde klimaet i Norge, siden solcellene er mer effektive når de er kalde. Det kan derfor være høy produksjon av solenergi på en kald og fin dag i mars. (Kilde: solenergi.no)

Områdene med høyest solinnstråling finner man på Sør- og Østlandet. Solinnstrålingen i disse områdene er på nivå med sentrale områder i Tyskland, hvor det produseres svært mye energi med ulike solenergisystemer. Lokale forhold knyttet til skydekke og skjerming fra fjell, åser, vegetasjon eller bygninger spiller også inn på hvor gode solressursene er for ulike områder.

Ulempene med solenergi i Norge

Solstråling er i utgangspunktet kun tilgjengelig når solen skinner, dvs. ikke om natten, eller når det er mye skydekke. I stor grad gjelder dette også om vinteren, da solen står lavt over horisonten. Derfor må energibehov som oppvarming og forbruksvann dekkes med en annen varmekilde.
Fornybare varmekilder som kan kombineres med et solvarmeanlegg er elektrisitet, bioenergi, varmepumper og fjernvarme.

Planlegger du et nytt stålbygg? Hallmaker kan bistå deg med å velge gode energiløsninger. Vi sørger for å innhente tilbud og løsninger fra våre samarbeidspartnere slik at du kan vurdere de nyeste og mest kostnadseffektive løsningene på markedet. Les mer om våre stålbygg her

Hallmaker leverer nytt Padel Tennis-anlegg

Hallmaker har signert kontrakt med Veidekke for leveranse av råbygg til Padel Tennis. Leveransen omfatter stålkonstruksjon, hulldekker, veggpaneler, takplater, taktekking, dører, vinduer og porter.

Grunnflaten er 2250 kvm og har to singlebaner og 6 dobbelbaner.

Bygget ligger på Hilleren utenfor Bergen og skal stå ferdig mot slutten av 2022.

Har du planer om å bygge en ny padelhall? Vi har utviklet flere konsepter for denne nye sporten som ser ut til å bre seg i rekordfart i Norge.

Ønsker du et uforpliktende tilbud på ny padelhall?

Send en epost til: post@hallmaker.no så tar vi kontakt!

Se oversikt over alle våre stålbygg her.

Hallmaker bygger Kiwi og Europrisbutikk på Andslimoen

Hallmaker skal levere råbygget til Andslimoen Handelseiendom AS i Målselv kommune. Oppstart på byggeplassen er planlagt til uke 27.

Bygget er på ca. 3000 kvm og består av butikker for Europris og Kiwi, samt kontorer og lager.

Leveransen består av stålkonstruksjon, veggpaneler, hulldekker, takplater, taktekking, vinduer, dører og porter.

Det antas tett bygg innen oktober.

Har du kontroll på overvannet?

En av forutsetningene for å sette i gang med et byggeprosjekt er at du må ha kontroll på hvordan overvannet, det vil si det vannet som renner av på overflaten som følge av regn og smeltevann, skal håndteres. Det er slettes ikke sikkert at du kan slippe overvannet ut på det kommunale nettet eller ut i en bekk, så det er viktig å få avklart dette med kommunen i tidlig fase. Store nedbørsmengder kan på kort tid føre til oversvømmelser og skade på bygninger og infrastruktur, helse og miljø. Hvilke tiltak kan du gjøre for å motvirke dette?

Overvannstiltak på stålbygg

Det er fremover ventet at klimaendringer medfører at årsnedbøren generelt vil øke, at korttidsnedbøren blir mer intens og at det blir  fare for hurtigere snøsmelting. I et endret klima vil mer totalnedbør og økt hyppighet av store nedbørsmengder, øke utfordringene med håndtering av overvann (TEK 17, 15-8).

For å unngå skade på bygningen må terrenget planeres slik at det får fall utover.  Fallet må minimum være i et forhold 1:50 i en avstand på minimum 3 meter fra vegglivet. Hvis terrenget gjør dette vanskelig, kan et fall eller en avskjæringsgrøft være alternativer.

 I Byggteknisk forskrift (TEK17), Kapittel 15-18 heter det:

 «Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene».

Hva menes så med infiltrasjon? Å infiltrere vil si å langsomt føre vannet tilbake til grunnen gjennom f.eks belegningsstein med åpninger, betongelementer og vegetasjon.  En mulighet kan også være å lede vannet bort til vassdrag eller dammer.

Alternativt kan det være nødvendig med fordrøyning der det ikke er tilstrekkelig kapasitet i vassdrag eller ledningssystemet. Dette vil si forsinke avrenningen, enten ved hjelp av ulike oppsamlingssystemer eller ved bruk av spesielt egnede planter, for eksempel sedum som gjerne benyttes på tak.

De lokale forholdene avgjør hvilke kombinasjoner av tiltak som vil gi den beste overvannshåndteringen for din tomt.

Planlegger du et nytt stålbygg?

Hallmaker kan bistå deg med å ivareta tiltakene som følger av overvannshåndteringen. Får vi denne informasjonen på et tidlig stadium kan vi sikre rask og god prosjektering med de riktige belastningene for f.eks takkonstruksjonen. Vi sørger for å innhente tilbud og løsninger fra våre samarbeidspartnere slik at du kan vurdere de nyeste og mest kostnadseffektive løsningene på markedet.

Begreper

Vannforsynings- og avløpsanlegg (VA-anlegg): Utvendige stikkledninger og hovedledninger for vannforsyning fra vannverk og for avløp til renseanlegg, små renseanlegg for husholdningsspillvann og utslipp.

Stikkledning: Forbindelsesledning som ligger fra byggverk eller bygning og ut til hovedledninger for vann og avløp i et område. Grensen mellom stikkledninger og hovedledninger går i tilkoblingspunktet på hovedledningen med mindre annet er avtalt

Hovedledning:  En offentlig eller privat ledning for vann- og avløpssystem, allment tilgjengelig for tilknytning

Overvann: overflateavrenning fra nedbør og smeltevann på plasser, gater, takflater mv

Drensvann: vann i grunnen som ledes vekk fra bygninger og andre konstruksjoner under terrengoverflaten.

Les også:

Dette må du vite om det lovpålagte brannkonseptet

Derfor bør du velge stålbygg

ENØK i næringsbygg – dette må du tenke på

Dette må du vite om det lovpålagte brannkonseptet

Ved oppføring av bygg er det byggeier som er ansvarlig for at løsninger som velges i tilstrekkelig grad forebygger brann.  Dette er noe av det første som må planlegges og dokumenteres i byggeprosessen. Denne type dokumentasjon kalles et brannkonsept, og utarbeides i henhold til Forskrift om brannforebygging av en brannkonsulent som er Sentral Godkjent for dette ansvarsområde. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva et lovpålagt brannkonsept inneholder, og hva du må vite om det.

Hva inneholder et lovpålagt brannkonsept?

Så fort bruksområde for bygningen er kartlagt, og tegningene er klare,  vil vi anbefale å få utarbeidet brannkonseptet. For her vil det fremgå hvilke branntekniske krav som stilles til tak, vegger, gulv, dører, vinduer og kledning og er dermed et premissgivende dokument for mange av aktørene. Brannkonseptet viser også romfordeling, inndeling av brannceller, rømningsveier og hvilket brannslukningsutstyr som kreves.  

Når du innhenter pris på et stålbygg fra Hallmaker, kan vi inkludere i vårt tilbud kostnadene for et ferdig utarbeidet brannkonsept. Imidlertid kan brannkonseptet beskrive tiltak som må gjøres i bygget som vi ikke har forutsetninger for å ta med i vårt tilbud. Dette kan for eksempel være å sette opp et brannskille, en endret plassering av dører eller vinduer eller krav til brannslukkesystemer.

Hvilke krav som stilles vil blant annet avhenge av byggets funksjon, hvor mange mennesker som kan være i bygget samtidig og hva som oppbevares.

Nedenfor omhandles begreper i et typisk brannkonsept.

Sentrale begreper i et brannkonsept

I brannprosjektering av bygg er kravene til bærende konstruksjoner sentrale. Kravene skal sikre at bygget skal motstå en forventet brannpåkjenning og bevare sin bæreevne og stabilitet lenge nok til at rømning og redning kan skje. I brannkonseptet vil det fremgå hvilke krav som er satt til brannmotstand på bærende bygningsdeler for ditt bygg. Typisk verdi vil være R15.

I brannkonseptet vil det fremgå hvor mange brannseksjoner bygget er delt inn i. Seksjonering skal gjøres for å:

  • sikre liv og helse der rømning og redning kan ta lang tid
  • hindre urimelig store økonomiske eller materielle tap
  • bidra til at en brann, med påregnelig slokkeinnsats, begrenses til den brannseksjonen der den startet.

Løsninger som påvirker størrelse på brannseksjoner er: brannalarmanlegg, røykventilasjon, seksjoneringsvegg og sprinkling. Det er den spesifikke brannenergien (MJ/m²) som er avgjørende for tillatt størrelse på brannseksjoner.

I tillegg skal bygget deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet.

Risikoklasse og brannklasse

Et sentralt begrep er risikoklasse. Bygg,- eller deler av bygg – plasseres i risikoklasser fra 1 til 6 avhengig av trusselen en brann kan innebære for skade på liv og helse. Risikoklasse for et bygg der personer skal overnatte vil for eksempel være høyere enn om det sporadisk oppholder seg personer der. Et mindre lager/maskinhall med sporadisk personopphold er typisk en risikoklasse 1 (RKL1) mens kontor, produksjon, verksted og større lager blir RKL2.

I brannkonseptet vil det fremkomme i hvilken brannklasse bygget tilhører. Brannklasse defineres av risikoklassen og etasjeantall. En høy brannklasse betyr at konsekvensen av en brann vil være særlig stor.

For både prosjekterende og utførende vil brannklasse legge føringer for hvordan byggets bæreevne skal sikres. Brannklasser inndeles fra 1 til 4 mens laveste brannklasse ( 1) tilsvarer liten konsekvens.

Planlegger du et nytt stålbygg?

Hallmaker kan bistå deg med å ivareta brannprosjektering.

Vi sørger for å innhente tilbud og løsninger fra våre samarbeidspartnere slik at du kan vurdere de nyeste og mest kostnadseffektive løsningene på markedet.

Kontakt oss i dag!

Se alle våre stålbygg her

Les mer om hva det er lurt å tenke på når det gjelder ENØK i næringsbygg her

Derfor bør du velge stålbygg

Ønsker du lave vedlikeholds- og totalkostnader, kort byggetid og stor fleksibilitet? Da kan vi nesten garantere deg at det vil lønne seg å velge et stålbygg til ditt neste prosjekt. Hallmaker leverer fleksible stålbygg for privat og offentlig næringsliv, og i denne artikkelen ser vi nærmere på fordelene ved å velge et stålbygg.

Stålbygg – kostnadseffektivt og holdbart

Bygg i størrelsesorden 800 kvm og oppover bygges i dag hovedsakelig i betong eller stål, eller ved en kombinasjon av disse.

Stålbygg er et ekstremt holdbart materiale, og ved slutten av levetiden kan det gjenvinnes. Stål er også et ekstremt sterkt materiale. Utviklingen innen stål gjør at det nå – og fremover – stadig vil kreves mindre mengde stål for å oppnå de samme styrkene som før.

Lave stålvekter (konstruksjonsvekter) kan gi kostnadsbesparelser ved fundamentering, spesielt ved dårlige grunnforhold. Lave vekter gir også generelt lavere transportkostnader og billigere montasjeomkostninger.

Stålbygg har kort byggetid

Jo kortere byggetid, desto lavere totalkostnader. Stål-skjelettet (råbygget) ankommer normalt i en leveranse og settes typisk opp på 1-2 uker av dyktige montører som kjenner konstruksjonen, og har bygget mange tilsvarende bygg før.

Montasje skjer hurtig og nøyaktig ved sveis, bolter eller nagler. Stålmontørene er ikke avhengige av andre aktører underveis, slik at forsinkelser på grunn av koordinering med andre ikke vil oppstå.  Å unngå lange montasjetider er alfa og omega på byggeplasser, siden dette binder høye kostnader som for eksempel kraner, lifter og koordinerende mannskaper. 

Mange byggherrer ønsker også å kunne ta bygget i bruk så fort som mulig, da dette gir tidligere drifts-/leieinntekter og lavere rentekostnader. Fra spaden stikkes i jorda kan det ta 6-8 måneder å sette opp et stålbygg med alle tekniske fag, og byggingen er langt mer uavhengig av vær- og temperaturforhold enn ved bruk av betong og tre.

Det skjer svært sjelden at stålkonstruksjoner feilmonteres, da stålleverandørens montører er godt kjent med alle konstruksjonsdelene fra mange tilsvarende oppdrag.  Hvis en bærende konstruksjon feilmonteres vil det få store konsekvenser, derfor prosjekteres, monteres og kontrolleres stålkonstruksjonen etter svært strenge krav. En fordel med stålkonstruksjon er at sammenføyninger oftest er synlige eller lett tilgjengelige for besiktigelse, og dermed lett kan kontrolleres.

Stålbygg – stor fleksibilitet og designmuligheter

Ønske om store spennvidder og frie gulvflater gir stor fleksibilitet for brukerne og forenkler tekniske installasjoner og innredning.  Stålkonstruksjoner tar mindre plass og krever mindre fundamentering sammenlignet med en tilsvarende betongkonstruksjon.

Sammenlignet med en trekonstruksjon har stål et høyere styrke/vekt-forhold enn tre; – et 80 meters langt spenn i stål er langt slankere og billigere enn et tilsvarende i betong eller tre.

At stålkomponentene tillages innenfor millimeter-toleranser og er godt dokumentert på tegninger, gjør det enkelt for andre å føre frem, plassere og feste komponenter og bygningsdeler.

Med bærende konstruksjoner i stål er forsterkninger, endringer, tilbygg og ombygginger enklere å utføre enn for betong og tre. Trapper og installasjoner kan lett tas ned og festes på nytt.

Stålkonstruksjoner er enkle å forsterke, noe som kan være fordelaktig ved fremtidige omdisponeringer av arealene.  Stålsøyler har små mål sammenlignet med betong og trekonstruksjoner selv med isolering, noe som gir større utnyttbar gulvflate. Veggpaneler kan demonteres og anvendes på nytt. Etterisolering er enkelt. Rør og nedløp kan plasseres inne i hulprofiler – listen er lang!

Stålbygg krever lite vedlikehold

Sandwichelementer – isolasjonsplatene vi bruker – er ferdig behandlet og vil ikke trenge ytterligere behandling eller videre vedlikehold. Stål krever som regel ikke overflatebehandling for å være bestandig slik som tre eller betong. Enkelte (kostbare) betongkonstruksjoner krever ikke overflatebehandling for å oppnå samme levetid. Hvis dette er viktige parametere for deg vil vi hjelpe deg med sammenligningen!  

En stålkonstruksjon er langt mer brannbestandig enn en trekonstruksjon, og kan være like bestandig som en betongkonstruksjon.

Stålbygg og bærekraft

Vi skal ikke forsøke oss på en sammenligning mellom stål, betong og tre når det gjelder bærekraft, -det blir altfor komplisert. Men noen stål-fakta kan vi ta med:

  • På grunn av sin høye styrke i forhold til vekt og gunstige pris er stål det viktigste konstruksjonsmaterialet i verden. Det er 100% resirkulerbart, noe som sikrer at stålet ikke går til spille selv om produktene skrapes. Stålet kan brukes i nye produkter innen alle områder av samfunnslivet. (Kilde: Sintef)
  • «Grønne utbyggere» bruker stål i sine byggeprosjekter på grunn av holdbarhet og fornybarhet. (Kilde: MBMI Metal Building)
  • Det er lite avfall knyttet til produksjon av stålkonstruksjon fordi prosessene er svært nøyaktige og avkappet er lett å gjenvinne.

Planlegger du et nytt stålbygg?

Hallmaker kan bistå deg med å ivareta kvalitet i alle ledd til riktig pris. Vi sørger for å innhente tilbud og løsninger fra våre samarbeidspartnere slik at du kan vurdere de nyeste og mest kostnadseffektive løsningene på markedet. I gjennomføringsfasen ivaretar Hallmaker sikkerheten på byggeplassen og sørger for en smidigst mulig gjennomføringsprosess – med den samarbeidsformen som du ønsker.

Les mer om:

ENØK-tiltak du bør tenke på i næringsbygg

Se alle våre referanseprosjekter her

ENØK i næringsbygg – dette må du tenke på

Å sette opp et nytt næringsbygg innebærer å ta mange beslutninger som vil påvirke den fremtidige strømregningen. En antatt vedvarende høyere energikostnad i årene fremover gjør det nå enda mer fordelaktig å tilrettelegge for både energi- og miljøbesparende løsninger når du skal investere i et nytt bygg. Hallmaker leverer fleksible stålbygg for de fleste formål og i denne artikkelen ser vi nærmere på viktige valg som bør tas i planleggingsfasen når det gjelder ENØK-tiltak i næringsbygg.

Krav til energieffektivitet

I forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) settes det krav til blant annet energieffektivitet i nye bygninger. Kravene knyttes til bygningskategorier (som for eksempel næringsbygg, lagerbygg og verksteder), og det må foreligge energiberegninger som viser at bygningens netto energibehov ikke oversiger angitte krav.

I flerfunksjonsbygninger skal bygningen deles opp i soner ut fra bygningskategori og de respektive energirammene skal oppfylles for hver sone. For bygning eller del av en bygning som skal holde lav innetemperatur, gjelder ikke energikravene dersom energibehovet holdes på et forsvarlig nivå.

Energiberegning kan Hallmaker i en del tilfeller utføre selv eller vi kan innhente den for deg.

Krav til U-verdier

Forskriftene setter også krav til U-verdier, som er et mål på hvor god varmeisolasjon det er i en bygningsdel. Dette skal beregnes som gjennomsnitt for yttervegg, tak, gulv, vindu, dør og glass inkludert eventuelt glasstak og glassvegger. En lav U-verdi betyr at lite varme passerer gjennom materialene.

Dette er minimumskravene og nedenfor ser vi på ulike løsninger:   

Tips til ENØK-tiltak for bygningsdeler

Yttervegger

Våre haller monteres som regel som en utenpåliggende veggkonstruksjon med såkalte sandwichelementer – det vil si to stålplater med et isolasjonslag imellom.

Vegg-elementenes isolasjonsmateriale og tykkelse er viktige faktorer som vil påvirke bygningens energieffektivitet og dermed oppvarmingsbehovet.  

En fordel med utenpåliggende veggkonstruksjon er at det resulterer i få kuldebroer. Det betyr at det overføres lite kulde fra kald til varm side.  

Hallmaker har standardiserte detaljløsninger som gir svært lufttette bygg. Normalt ligger vi godt under minstekrav til lufttetthet på våre bygg.

Tak

All varme stiger oppover, så isolering av tak er et godt tiltak for å holde på den. Det finnes en rekke produkter med ulike spesifikasjoner av isolasjonsegenskaper, egenvekt, trykkfasthet og fuktopptak. Prosjekteres tak med meget god isolasjonsevne kan du redusere varmetapet betraktelig.

Gulv

Det finnes ulike isolasjonsmaterialer med forskjellige egenskaper.  Isolasjonsmateriale som brukes i gulv vil påvirke bygningens energieffektivitet og oppvarmingsbehov. 

Når vi prosjekterer gulv for å oppfylle krav til energieffektivitet benytter vi som regel EPS/XPS-plater i ulike tykkelser. Ut ifra byggets bruksområde og de stedlige grunnforholdene anbefaler vi deg den mest økonomiske løsningen.

Vinduer, dører og porter

Varmetap gjennom åpninger er avhengig av arealet, karmens andel, av god tetting og isolering rundt åpningene. Brutt kuldebro er vesentlig for å redusere varmetap.

Normalt vil du motta tilbud på vinduer som har U-verdier der minstekravet er ivaretatt.

Typiske u-verdier:

Tolags vinduer/glassfasader: 1,1-1,4 (inkludert karm)

Trelags vinduer/glassfasader: 0,7-0,9 (inkludert karm)

Hallmaker er Sentral Godkjent for prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og er dermed en svært kompetent samarbeidspartner.

Krav til løsninger for energiforsyning

Hvis bygningen er over 1000 kvm oppvarmet BRA skal den ha energifleksible varmesystemer og tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.  At varmebehovet skal kunne dekkes med ulike varmekilder innebærer ikke at man må ha flere varmekilder tilgjengelig samtidig, men at bytte av varmekilde må være en reell mulighet. Aktuelle varmebærere er som regel vann og luft.

Har du et bygg med mer enn 1000 kvm oppvarmet areal vil Hallmaker sørge for en grundig behovskartlegging og innhente de beste løsningene fra våre samarbeidspartnere.

ENØK-støtteordninger for næringsbygg

Om tiltakene du planlegger sparer energi, reduserer energiutgiftene og gjør bygget ditt mer klimavennlig og energieffektivt, er det store muligheter for at du kan få økonomisk ENØK-tilskudd fra Enova.

For eksempel gis det ENØK-støtte til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe væske-vann og solfangeranlegg. 

Hvis du er planlegger for et energivennlig bygg kan Hallmaker innhente forslag og tilbud fra våre samarbeidspartnere innen ventilasjon, rørlegging og elektro.

Vil du vite mer? Kontakt oss i dag!

Se alle våre næringsbygg her

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om kjøp
av stålbygg?

Kontakt oss

På +(47) 67 11 21 00
eller post@hallmaker.no